http://www.facebook.com/milan.bandic.hrvatska

petak, 24. kolovoza 2012.

Kraj blokade Jakuševca na gradonačelnikovu inicijativu

24.8.2012.
Gradonačelnik Milan Bandić donio je građanima Jakuševca i Mićevca prijedlog Zaključka koji će danas uputiti prema Gradskoj skupštini da se sazove hitna sjednica Gradske skupštine i da gradski zastupnici prihvate prijedlog isplate ekološke naknade, legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada i držanje domaćih životinja. Stanovnici su odmah pristali deblokirati Jakuševac uz uvjet da zastupnici u Grads...
koj skupštini prihvate ovaj Zaključak.
Sadržaj Zaključka:

"Gradonačelnik Grada Zagreba predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da uputi po
hitnom postupku Vladi RH prijedlog za donošenje Uredbe o utvrđivanju prava na područjima odlagališta otpada u Republici Hrvatskoj, kojima je istekla dozvola za odlaganje otpada, a na njima se do odgovarajučeg roka i potpune sanacije prema utvrđenom roku sanacije može odlagati otpad u okviru kapaciteta takvog odlagališta. Uredba se treba primjenjivati do zatvaranja takvih odlagališta otpada čime će se omogućiti jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave donošenje akata kojima će propisati utvrdivanje prava gradana na područjima takvih odlagališta i
to posebice:
- isplata ekološke naknade do zatvaranja odlagališta i dovršetka monitoringa o
posljedicama zatvaranja odlagališta svim građanima koji su do sada bili obuhvaćeni isplatom naknade za umanjenu vrijednost nekretnina;
- legalizacija nezakonito izgradenih zgrada bez pladanja komunalnog doprinosa i naknade
za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada;
- izuzeća u odnosu na okolnost držanja domaćih iivotinja na prostorima u neposrednoj
blizini odlagališta otpada.
Podredno, ukoliko Gradska skupština Grada Zagreba ne prihvati prijedlog
gradončelnika Grada Zagreba iz točke 1. ovoga Zaključka gradonačelnik Grada Zagreba
predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da u potpunosti prihvati prijedlog građana Jakuševca od 23. kolovoza 2012. koji čini sastavni dio ovoga Zaključka."

srijeda, 8. kolovoza 2012.

Javni poziv građanima za otpis kamata na dugove

Grad Zagreb upućuje svim fizičkim i pravnim osobama u Zagrebu, kojim se građani pozivaju na podnošenje zahtjeva za otpisom kamata za dospjele, a nenaplaćene dugove.

Dospjeli dug s osnove kamata otpisat će se ako fizička / pravna osoba kao podnositelj zahtjeva po ovom pozivu, u roku od 30 dana od dana usklađenja stanja s Gradskim uredom za financije, na propisane uplatne račune prihoda Proračuna Grada Zagreba uplati glavnicu duga .


REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GRADONAČELNIK


P O Z I V

za podnošenje zahtjeva za otpis dospjelog i nenaplaćenog odnosno neplaćenog duga s osnove kamata nastalih do dana stupanja na snagu Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja

  1. Pozivaju se fizičke i pravne osobe na podnošenje zahtjeva za otpis duga s osnove kamate temeljem članka 27., stavka 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici 5. srpnja 2012. godine i koja je stupila na snagu 9. srpnja 2012. godine (objava u Narodnim novinama br. 76 od 9.07.2012.)
  2. Rok za podnošenje zahtjeva je 07.09.2012. godine, a zahtjevi se predaju Gradskom uredu za financije, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1.
  3. Pravna osoba može podnijeti pisani zahtjev za otpis dospjelog i nenaplaćenog duga s osnove kamata koji je nastao do dana stupanja na snagu citirane Uredbe, a uz zahtjev je dužna priložiti podatak o kreditnom rejtingu od banaka.
  4. Zahtjevi iz točke 1. ovog poziva podnose se po osnovu dugovanja s osnova kamata nastalih do dana stupanja na snagu citirane Uredbe temeljem svih dospjelih, a nepodmirenih obveza prema Gradu Zagrebu koja bi bila prihod proračuna Grada Zagreba, osim onih s naslova javnih davanja izuzev naknada za koncesije.
  5. 5.      Fizičke i pravne osobe koje podnose zahtjev po ovom pozivu ne mogu istodobno podnijeti i zahtjev za odgodu ili obročnu otplatu duga.
  6. Nepravodobni zahtjevi za otpis duga s osnove kamata odbacit će se i neće razmatrati.
  7. Dospjeli dug s osnove kamata otpisat će se ako fizička i pravna osoba kao podnositelj zahtjeva po ovom pozivu u roku od 30 dana od dana usklađenja stanja duga s Gradskim uredom za financije, na propisane uplatne račune prihoda proračuna Grada Zagreba uplati glavnicu duga za koji podnosi zahtjev za otpis kamata.
Obrazloženje:
Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja kojim je utvrdila kriterije, mjerila i postupak između ostalog i za otpis ili djelomičan otpis potraživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, temeljem čega Grad Zagreb upućuje poziv za podnošenje naslovnog zahtjeva.
Nakon obrade podnesenih zahtjeva od strane Gradskog ureda za financije temeljem propisanih odredaba citirane Uredbe provest će se postupak otpisa potraživanja prema načinu i uvjetima propisanim Uredbom.
                                                                                            
Gradonačelnik Grada Zagreba

                                                                                                Milan Bandić, dipl.politolog

četvrtak, 2. kolovoza 2012.

Sretan sam zbog toga što će svako dijete u Zagrebu imati svoje mjesto u vrtiću

Veselim se zajedno s roditeljima našega grada. Kao što sam rekao prije 6 mjeseci. Naša je zadaća da od ove godine niti jedno dijete ne ostane neupisano u vrtiće. Naš je cilj osigurati zaposlenim roditeljima da rade, a nezaposlenima u ovoj teškoj kriznoj situaciji da se uspiju zaposliti dok im djeca imaju adekvatnu skrb.
U 60 dječjih vrtića Grada Zagreba za pedagošku godinu 2012./2013. do kraja srpnja upisano je 33 997 djece.

Ukupan broj djece u pedagoškoj godini 2012./2013. premašit će brojku od 34 000, što znači da je od rujna 2011. osigurano više od 1600 novih mjesta u gradskim dječjim vrtićima. Povećanje kapaciteta dječjih vrtića od 2009. do danas iznosi više od 4000 mjesta za predškolsku djecu Grada Zagreba.

Također, još će se oko 700 djece uključiti u program Predškole kojega provode gradski dječji vrtići.

Slobodnih mjesta u vrtićima Grada Zagreba je 434,  78 mjesta za djecu jasličke dobi i 356 mjesta za djecu vrtićke dobi.

U 49 privatnih i vjerskih vrtića ukupno je upisano 3.202 djece.U tim je dječjim vrtićima slobodno 528 mjesta, 338 jasličkih i 190 vrtićko mjesto stoga još uvijek primaju novu djecu i popunjavaju slobodna mjesta.

Slobodnih mjesta u gradskim dječjim te privatnim i vjerskim vrtićima iznosi 962, dok je 944 neprimljene djece. Iz toga slijedi da bi se popunjavanjem slobodnih mjesta riješili problemi svih roditelja neprimljene djece.

Ostvarili smo važan cilj i važnu zadaću i sretan sam zbog toga.